سفارش تبلیغ
سئو روز
سئو روز

من یک مادرم

افکار - گفتار - رفتار!

    نظر

گاهی کلمات ما را یاری نمی کنند تا حرف دلمان را بزنیم

و گاهی بعضی کلمات به اشتباه در جملات ما قرار می گیرند و مسیر گفتگو را به هم میزنند،  دلی را می شکنند، پیوندی را پاره می کنند، ذهنیتی را عوض می کنند حقی را ناحق می کنند و آینده ای را تغییر می دهند...

گاهی سکوت گویا تر از کلام محض می شود و گاهی سکوت هرگز کار یک جمله را نمی کند

این تو هستی که کلمات را انتخاب می کنی و آن ها را کنار هم می چینی و جملات را میسازی یعنی بالاتر از گفتارت، افکار و اندیشه ی توست که همه چیز را رقم میزند...

پس مراقب افـکــارت بــــــاش که گفتــارت می شود

مراقب گفتــارت بــــــاش که رفتـــارت می شود

مراقب رفتـــارت بــــــاش که عــــادتت می شود

مراقب عــــادتت بـــــاش که شخصیتت می شود

و مراقب شــخـصیتت بــــــاش که سرنوشتت می شود 

 

کاش قبل از هر سخن لحظه ای درنگ کنیم...